Logo
Loading...

Regulamin

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2022

Regulamin internetowej sprzedaży biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów wstępu, grupowych oraz indywidualnych, do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty” w Słońsku przy ul. 3-go Lutego 90, zwanego dalej „OME”.
 2. Zakup biletów wstępu do OME odbywa się przez stronę internetową www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl i jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz „Zasad udostępniania Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty” dostępnych na stronie internetowej pod adresem pnujsciewarty.gov.pl
 3. Warunkiem dokonania zakupu na stronie bilety.pnujsciewarty.gov.pl jest wybór biletu, wprowadzenie wymaganych danych (czyli złożenie zamówienia) oraz dokonanie płatności za pomocą systemu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro S.A. Złożenie zamówienia skutkuje powstaniem zobowiązania do zapłaty za zamówiony bilet w całości.
 4. Aktualny grafik dni i godzin wstępu do OME jest podawany do wiadomości na stronie pnujsciewarty.gov.pl oraz www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl
 5. Jeśli zakup został wykonany niezgodnie z regulaminem (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy. Park Narodowy „Ujście Warty” nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 6. Ceny biletów na stronie bilety.pnujsciewarty.gov.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zarządcą systemu internetowej sprzedaży biletów jest Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca; NIP 598-16-29-880, REGON 081005974, tel. 95 7524027, email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl.

 II. Zakup biletów indywidualnych

 1. Każda osoba może zakupić jednorazowo maksymalnie 19 biletów indywidualnych na dany termin.
 2. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wejścia do OME o dacie i godzinie podanej na bilecie, nie wcześniej niż 15 min przed godziną, na którą zarezerwowana jest wizyta, ale nie później niż 15 min po wybranym czasie wizyty. W przypadku niezrealizowania biletów we wskazanym przedziale czasowym OME nie zwraca za nie pieniędzy.
 3. W celu dokonania zakupu biletu należy uważnie i w sposób kompletny wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.
 4. Zamówienie należy opłacić w ciągu 24 godzin. W przypadku niewniesienia wpłaty w tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Otrzymany bilet należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym obsługującym pliki PDF i wyposażonym w ekran pozwalający na wyświetlenie obrazów o rozmiarze co najmniej 25 mm na 25 mm.
 6. Zakupu biletu online można dokonać najpóźniej na 1 godzinę przed wizytą. Po tym terminie bilety dostępne będą tylko w Kasie obiektu.
 7. W celu otrzymania faktury VAT należy w formularzu zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Sprzedaż biletu online w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym drogą elektroniczną Kupujący otrzymuje dowód zapłaty.
 9. Bilet zakupiony online nie może być kopiowany, podrabiany ani przerabiany.
 10. Park Narodowy „Ujście Warty” nie ponosi odpowiedzialności za bilet uszkodzony lub zagubiony przez Kupującego.
 11. Kupujący, który zakupił bilet ulgowy, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem. Brak dokumentu uprawniającego do zniżki spowoduje, że zakupiony bilet jest nieważny, a poniesiony na niego koszt nie podlega zwrotowi.

III. Zakup biletów grupowych

 1. Jako grupę zorganizowaną rozumie się grupę co najmniej 20 osób. Jednorazowo, na dany termin można zakupić maksymalnie 60 biletów grupowych.
 2. W przypadku grup szkolnych na każde zakupione 10 biletów przysługuje 1 bilet bezpłatny dla opiekuna.
 3. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wejścia do OME o dacie i godzinie podanej na bilecie, nie wcześniej niż 15 min przed godziną, na którą zarezerwowana jest wizyta, ale nie później niż 15 min po wybranym czasie wizyty. W przypadku niezrealizowania biletów we wskazanym przedziale czasowym OME nie zwraca za nie pieniędzy.
 4. W celu dokonania zakupu biletu należy uważnie i w sposób kompletny wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie www.bilety.pnujsciewarty.gov.pl. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.
 5. Zamówienie należy opłacić do 7 dni przed terminem wizyty. W przypadku niewniesienia wpłaty w tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 6. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Otrzymany bilet należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym obsługującym pliki PDF i wyposażonym w ekran pozwalający na wyświetlenie obrazów o rozmiarze co najmniej 25 mm na 25 mm.
 7. W celu otrzymania faktury VAT należy w formularzu zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Sprzedaż biletu online w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym drogą elektroniczną Kupujący otrzymuje dowód zapłaty.
 9. Bilet zakupiony online nie może być kopiowany, podrabiany ani przerabiany.
 10. Park Narodowy „Ujście Warty” nie ponosi odpowiedzialności za bilet uszkodzony lub zagubiony przez Kupującego.
 11. Kupujący, który zakupił bilet ulgowy, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem. Brak dokumentu uprawniającego do zniżki spowoduje, że zakupiony bilet jest nieważny, a poniesiony na niego koszt nie podlega zwrotowi.

 IV. Ochrona danych osobowych

 • Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby dokonania internetowego zakupu biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty” znajduje się na stronie internetowej Parku Narodowego „Ujście Warty” w sekcji „Ochrona Danych Osobowych” → „Klauzule Informacyjne” → „Klauzula informacyjna internetowej sprzedaży biletów do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”; https://www.pnujsciewarty.gov.pl/403,klauzule-informacyjne

 V. Zwroty

 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 2. Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty” zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu wstępu w uzasadnionych przypadkach, np. działanie sił wyższych, awarie takie jak przerwa w dostawie energii elektrycznej, itp.
 3. W przypadku, gdy wstęp do OME jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Parku Narodowego „Ujście Warty”, Kupujący może ubiegać się o zwrot kwoty zakupionego biletu. Otrzymanie zwrotu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy po zweryfikowaniu numeru biletu w systemie kasowym ma on status biletu niewykorzystanego. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi.
 4. Zwroty należy zgłaszać elektronicznie na adres: muzeum@pnujsciewarty.gov.pl

 VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży internetowej, w tym płatności elektronicznych, można składać mailowo na adres: muzeum@pnujsciewarty.gov.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Reklamacja sprzedaż internetowa”, a w treści dane Kupującego oraz opis przyczyny reklamacji.
 2. Park Narodowy „Ujście Warty” rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony, po uprzednim wyjaśnieniu Kupującemu przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Park Narodowy „Ujście Warty” nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu wynikłe po stronie Kupującego.
 2. Park Narodowy „Ujście Warty” zastrzega sobie możliwość zakończenia dokonywania sprzedaży online w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Park Narodowy „Ujście Warty” nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Kupującego.
 4. W przypadku rażącego naruszenia Zasad udostępniania Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”, Park zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na wystawy w OME, mimo posiadania ważnych biletów.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, koszty poniesione za zakup biletów nie zostaną zwrócone.
 6. Park Narodowy „Ujście Warty” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie obowiązującego Regulaminu na stronie internetowej pnujsciewarty.gov.pl